OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-PS-TR-IST07
THAAS4-TK-IST09
THAAA1-TK-TR-ANATOLIA10D
THAAZW-TK-IST19

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 57 Turkey tour(s)
International Tour Package : Turkey Tour
1
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS4-TK-TR-IST091 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน - เมืองทรอย - ปราสาทปุ้ยฝ้าย - นครใต้ดินคาดัค - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอังการา - สุสานอตาเติร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ฮายาโซฟีอา - เมืองบูร์ซา - สุเหร่าสีเขียว - หลุมฝังศพสีเขียว - ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน - เมืองทรอย
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส  - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามมุคคาเล
 ปราสาทปุ้ยฝ้าย - เมืองโบราณเฮราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูปสถานีคาราวาน - นครใต้ดินคาดัค - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
 หุบเขานกพิราบ - ชมโรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โรงงานผลิตพรมทอมือ - ชมหุบเขาแบบ พาโนรามิค - โชว์ระบำหน้าท้อง
 ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอังการา - สุสานอตาเติร์ก - มหานครอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบราตัน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาซาร์ - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAB25-TK-GQ-ADB002 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿38,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Wondrous : บินภายในสู่ เมืองอิชเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส - เข้าชมบ้านของพระแม่มารี - เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - เข้าชมปามุคคาเล่ - เข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมโรงงานทอพรม - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ตลาดในร่ม ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ประมาณ 30 ดอลล่าสหรัฐ) - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ประมาณ 24 ดอลล่าสหรัฐ) - ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองอิสตันบูล - บินภายในสู่ เมืองอิชเมียร์ - เมืองเพอร์กามัม - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส - เข้าชมบ้านของพระแม่มารี - เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - คูซาดาซึ
 คูซาดาซึ - เข้าชมปามุคคาเล่ - เข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
 ปามุคคาเล - คอนย่า - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมโรงงานทอพรม - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ตลาดในร่ม - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAD5-TK-TUR-SPP8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿28,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Super Pro : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAD5-TK-TUR-SM8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Super Most : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองอังการ่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานจิวเอวร์รี่ - โรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้อง
 โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ บอลลูนทัวร์ คัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ชมโรงงานคอตตอน - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานเครื่องหนัง - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAD5-TK-SUPER-GITF-TR9D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿27,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Super Gitf : สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาซ่าร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอตาเติร์ก - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 เมืองคูซาดาซี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ร้านขนม Turkish Delight
 เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานทอพรม - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - โรงงานคอตตอน
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : บอลลูนทัวร์, รถจี๊บทัวร์ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานจิวเอวร์รี่ - โรงงานเซรามิค - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ
 ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - แกรนด์บาซ่าร์ - Taksim Square - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
แอร์แอสตาน่า

Turkey Tour

Code : THAAI7-KC-ALA01 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - คาซัคสถาน: นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค - สวนสาธาระแพนฟีลอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต ** พิเศษ! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง / พักกระโจม 1 คืน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอัลมาตี้ - เข้าที่พัก
 ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมค่ากิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน) - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี)
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - กรุงอัลมาตี้ - สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค - อิสระช้อปปิ้งที่ Mega Mall
 จัตุรัสอิสระภาพ - สวนสาธาระแพนฟีลอฟ - โบสถ์เซ็นต์คอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - สนามบินอัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
แอร์แอสตาน่า

Turkey Tour

Code : THAAJ6-KC-HILIGHT-KAZAKHSTAN6D 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿48,800
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - คาซัคสถาน : ขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน - มัสยิดนูร์ อัสตานา - Khan Shatyr Entertainment Center - ถ่ายรูปกับ Singing Fountain - พิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน - ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกี - ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - ถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ - Esentai Mall ** คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี - สนามบินอัสตานา - เข้าที่พัก
 เมืองอัสตานา - ขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน - วังสันติภาพและการปรองดอง - มัสยิดนูร์ อัสตานา - Khan Shatyr Entertainment Center
 ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คาซัค อาลี - ผ่านชม Akorda - ถ่ายรูปกับ Singing Fountain - ถ่ายรูปกับอัสตานา โอเปร่าเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน - บินภายในสู่กรุงอัลมาตี
 ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัต
 เมืองชามบูลัค - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกี - กรุงอัลมาตี้ - ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ - Esentai Mall - อิสระเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAD5-TK-GE-MAGICAL7D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿41,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ตุรกี - จอร์เจีย : ย่านทักซิม สแควร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - Chateau Mukhrani Winery - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - Georgian Military Highway - เทือกเขาคอเคซัส - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจี๊ป 4X4 ขึ้นชมโบสถ์ มินดา ซาเมบา - วิหาร Samtavro Monastery - มหาวิหารจวารี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอตาเติร์กกรุง - Istiklal Street - ย่านทักซิม สแควร์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอาตาตูร์ก - สนามบินบาทูมิ ,จอร์เจีย - เข้าที่พัก
 เมืองท่าแห่งบาทูมิ - Old Town - Batumi - ชม Piazzal Square - ทบิลิซี - Chateau Mukhrani Winery
 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ
 Georgian Military Highway - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - นั่งรถจี๊ป 4X4 ขึ้นชมโบสถ์ มินดา ซาเมบา
 เมืองมิสเคด้า - วิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - East Point - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS4-TK-IST031 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ - เมืองคอนย่า - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชม โชว์ระบำหน้าท้อง
 ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ - เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - หมู่บ้านซีลินส์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองคุชาดาซึ
 เอฟฟิซุส - เมืองโบราณ - บ้านพระแม่มารี - สนามบินอัดนัน เมรเดเรส - บินภายในสู่อิสตันบูล
 บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS4-TK-IST09 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿41,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ทะเลสาบน้ำเค็ม - สุเหร่าสีน้ำเงินบลูมอสก์ - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก - เข้าที่พัก
 ล่องเรือ ช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - เมืองชานักกาเล
 เมืองโบราณ ทรอย - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมือง Izmir - จัตุรัสโคนัค - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - เมืองคุชาดาสึ
 ร้าน Turkish Delight - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปราสาทปุยฝ้าย
 คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - สถานีคาราวาน - นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่
 กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - สุสานอตาเติร์ก
 ฮายาโซฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงินบลูมอสก์ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS4-TK-IST001 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿35,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ดินแดนแห่ง 2 ทวีป - ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมพระราชวังทอปกาปึ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - เมืองชานักกาเล่
 กรุงทรอย - เมืองโบราณ ทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเมือง เพอร์กามัม - เมืองอิสเมียร์
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - บ้านพระแม่มารี - ปามมุคคาเล่
 ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
 ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
 กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีอา - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมพระราชวังทอปกาปึ
 สนามบินอิสตันบูล - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAL0-TK-CLASSIC-TR7D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿33,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : นครใต้ดินไคมัคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเนฟเชียร์ - เมืองคัปปาโดเกีย
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ทัวร์ขึ้นบอลลูน - นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร - โบสถ์แอปเปิ้ล - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเซรามิค - โรงงานเพชร
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - บินภายในสู่กรุงอิสตันบูล
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ทักซิม สแควร์
 พระราชวังทอปกาปึ - พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAZW-TK-IST19 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿37,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Winter : บินภายในสู่สนามบินไกเซรี่ - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ** พักโรงแรม 4 ดาว - พักโรงแรมถ้ำจำลอง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอตาเติร์ก อิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินไกเซรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 ร้านเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - วิหารชานัคคาเล่ - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สนามบินอตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAI7-TK-IST20 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
 เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนผีเสื้อ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
 ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม - สนามบินอิสตันบลู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
แอร์แอสตาน่า

Turkey Tour

Code : THAAW8-KC-KAZAKHSTAN6D 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - คาซัคสถาน - สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - โบสถ์เซ็นคอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองอัลมาตี
 ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี - สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค - ค๊อกโตเบ - ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์
 ชารีน แคนยอน - หุบเขาปราสาท - เมืองอัลมาตี
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - กลับสู่เมืองอัลมาตี - Mega Mall
 แวะชมจัตุรัสอิสรภาพ - โบสถ์เซ็นคอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ร้านลาคฮัท - สนามบินอัลมาตี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAV9-PS-TR08 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอูราแด๊ก - อิสระเล่นสกี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ - สนามบินอังการ่า - เข้าที่พัก
 เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - นครใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอิซเมียร์
 เมืองบูร์ซา - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอูราแด๊ก - อิสระเล่นสกี (ไม่ร่วมค่าอุปกรณ์เล่นสกี)
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAV9-TK-TR09 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - Caravansarai - ระบำ หน้าท้อง - พักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - นครใต้ดิน - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ย่านทักซิมสแควร์ ** รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตัลบูล - บินภายในสู่เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่บ้าน - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
 จุดชมวิวคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - มัสยิดชามลีกา - ย่านทักซิมสแควร์ - สนามบินอิสตัลบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAV9-TK-TR10 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿51,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - ระบำ หน้าท้อง - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - มัสยิดชามลีกา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตัลบูล - บินภายในสู่เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
 จุดชมวิวคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - มัสยิดชามลีกา - ย่านทักซิมสแควร์ - สานมบินอิสตัลบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAJ6-TK-TR8D-ASR 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿41,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - แกรนด์ : นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - บ้านพระแม่มารี - บินภายในสู่อิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ** บินตรง - บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ ประมาณ 1,809 บาท - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินเมืองไคเซรี่ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมือง คอนย่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมือง ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - บ้านพระแม่มารี - บินภายในสู่อิสตันบูล - เข้าที่พัก
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAR3-TK-TR305 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,888
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดินชาดัค - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAR3-TK-TR304 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,888
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - คัปปาโตเกีย - บ้านพระแม่มารี House Of Virgin Mary

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี House Of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 นครใต้ดินชาดัค - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - นครใต้ดินชาดัค - กรุงอังการา
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAZW-PS-TR-IST08 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - หุบเขาอุซิซาร์ - สุสานอตาเติร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงเคียฟ - สนามบินอิสตันบูล
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย(ปิดทำการทุกวันจันทร์) - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน - เมืองคูซาดาซี
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
 สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเคียฟ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
มาฮานแอร์

Turkey Tour

Code : THAAZW-W5-TR-IST18 
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿35,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - สนามบินอังการ่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - คัปปาโดเกีย - ระบำ Belly Dance
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 เมืองบูร์ซ่าร์ - สุเหร่าสีเขียว - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
กาตาร์แอร์เวย์

Turkey Tour

Code : THAAS4-QR-TR-IST05 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿35,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : พระราชวังทอปกาปี - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - ม้าไม้เมืองทรอย - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ชมหุบเขาแบบพาโนรามิค - โชว์ระบำหน้าท้อง - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม สุสานอตาเติร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาหมัด - สนามบินอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ชมพระราชวังทอปกาปี - บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - เมืองชานักกาเล
 เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองคุชาดาสึ - บ้านพระแม่มารี
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 คัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - ชมหุบเขาแบบพาโนรามิค - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินคาดัค - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอิสตัลบูล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาหมัด - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 57 Turkey tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Turkey tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP