เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ลาว

Z9078
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z9078
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - ลาว - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง : พระธาตุหลวง - ประตูไซ - บลูลากูน - ถ้ำปูดำ - สะพานสีฟ้า - Option tour : ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - วัดเชียงทอง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9043
ไทยสมายล์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z9043
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,990
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง - นั่งรถไฟด่วน EMU : พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - ตักบาตรข้าวเหนียว (รวมค่าใส่บาตร และชุดพื้นเมือง) - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางซี (สามารถเล่นน้ำตกได้) - น้ำตกตาดแส้ - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - บลูลากูน (อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย) - ถ้ำนางฟ้า - กิจกรรมล่องห่วงยาง (รวมค่าหวงยาง) ที่แม่น้ำซอง พักวังเวียง 1 คืน - หลวงพระบาง 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ
เดินทาง :
Z9027
แอร์เอเชีย

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z9027
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง - ออกเวียงจันทน์ : ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - บูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (รวมค่าล่องเรือแล้ว) - พระธาตุหลวง
ไไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่บังคับ) - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง - ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
เดินทาง :
Z8979
นกแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8979
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - อุดรธานี - ลาว - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง : วัดศรีเมือง - ชมหอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) - บลูลากูน / ออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป - มีใบรับรองวัคซีนครบโดส เดินทางได้ - ไม่ต้องตรวจโควิด ไม่ต้องลงทะเบียน - เที่ยวครบทุกวัน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมกรณีกระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ หากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
Z8978
นกแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8978
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - อุดรธานี & ลาว เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง : วัดศรีเมือง - ชมหอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - น้ำตกตาดกวางสี - บลูลากูน - สะพานแขวนสีฟ้า - ถ้ำนางฟ้า / ออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป - มีใบรับรองวัคซีนครบโดส เดินทางได้ - ไม่ต้องตรวจโควิด ไม่ต้องลงทะเบียน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
Z8975
สายการบินลาว

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8975
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - สบายดีลาว บินตรง : พระธาตุพูสี - หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมราม - พระธาตุหมากโม - น้ำตกตาดร้อยคัว - รถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำลม - บลูลากูน - พระธาตุหลวง - วัดศรีเมือง / รายการนี้ มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบินวันแรก - ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย - มีไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านตรงประตูทางออก ที่ลาว
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ลาว คนขับรถลาว เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ท่านละ 500 บาท - ข้าวเหนียวตักบาตร - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
เดินทาง :
Z8864
นกแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8864
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง (บินเข้า, ออกอุดรธานี) : วัดสีเมือง - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ขึ้นรถไฟลาว, จีนสู่หลวงพระบาง - ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี - พระราชวังเก่า - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) - บลูลากูน / พักที่หลวงพระบาง 1 คืน - พักวังเวียง 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ซึ่งไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z8710
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8710
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - อุดรธานี - ลาว - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง : ชมหอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่ หลวงพระบาง - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - วัดพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกตาดกวางสี - ถ้ำติ่ง - ตลาดมืดหลวงพระบาง / คณะออกเดินทาง 8 ท่าน / มีใบรับรองวัคซีนครบโดส เดินทางได้ / ฟรี ลง Thailand Pass ให้
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าอาหารบนเครื่องบิน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport
เดินทาง :
A03402
BUS-รถปรับอากาศ

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A03402
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A03400
แอร์เอเชีย

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A03400
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,888
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A03375
แอร์เอเชีย

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A03375
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A03349
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A03349
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A03317
สายการบินลาว

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A03317
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,499
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A02782
สายการบินลาว

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A02782
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A01248
สายการบินลาว

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A01248
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,499
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A01201
นกแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A01201
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A01196
นกแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A01196
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A01175
สายการบินลาว

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A01175
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A01163
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A01163
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿10,990
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A01160
เวียดเจ็ทแอร์

กรุ๊ปทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A01160
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลาว, โปรแกรมท่องเที่ยวลาว และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ลาวเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ลาวเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ลาวเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ลาวเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ลาวเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ลาวเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ลาวเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนกันยายน 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP