OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
 International Tour Package : Chengdu - China Tour
1
การบินไทย

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAB25-TG-CTU001 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
12-17 JUL
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู : อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานซงผิงโกว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองเม่าเสี้ยน
 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ - ทะเลสาบต้ากู๋ - เมืองเม่าเสี้ยน
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
 อุทยานซงผิงโกว - เมืองเฉิงตู
 ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAB25-MU-CTU001(2) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
27-30 JUN 19
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู - นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง - ยอดเขาจินติ่ง - องค์ผู๋เศียรทรงช้าง - วัดเป้ากว่อ - Global Center - ซอยกว้างซอยแคบ - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - ถนคนเดินซุนซีลู่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองโบราณหวงซี - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊
 ยอดเขาจินติ่ง - องค์ผู๋เศียรทรงช้าง - วัดเป้ากว่อ
 เฉิงตู - ร้านยางพารา - ห้างสรรพสินค้า Global Center - ซอยกว้างซอยแคบ
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - ถนคนเดินซุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
8L-ลัคกี้แอร์

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAA24-8L-CTU39(2) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
12-16 JUL
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู - เล่อซาน - ง้อไบ๊ : ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเฉิงตู - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่
 เมืองตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เมืองเฉิงตู
 นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
8L-ลัคกี้แอร์

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAA24-8L-CTU39(4) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
27JUN-1JUL
Price/pax :
13,999 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู - เล่อซาน - ง้อไบ๊ : ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเฉิงตู - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่
 เมืองตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เมืองเฉิงตู
 นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAB16-3U-CTU01A(1) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
0%
Credit Card 0%
Travel Date :
20-25 SEP
Price/pax :
34,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - ชัมบาล่า - เต้าเฉิงย่าติง : อุทยานภูเขาสี่ดุรณี - นั่งรถอุทยานชม หุบเขาซวงเฉียวโกว - หมู่บ้านเจี๋ยจี - วัดถ่ากง - วัดหลี่ถัง - อุทยานหย่าติง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เข้าที่พัก
 อุทยานภูเขาสี่ดุรณี - นั่งรถอุทยานชม หุบเขาซวงเฉียวโกว - เมืองตันปา
 หมู่บ้านเจี๋ยจี - ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ - วัดถ่ากง - เมืองซินตูเฉียว
 ซินตูเฉียว - วัดหลี่ถัง - ย่าติง
 อุทยานหย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน + รถแบตเตอรี่ / ไม่รวมขี่ม้า) - เต้าเฉิง
 บินภายในสู่เฉิงตู - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAB16-3U-CTU01A(2) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
0%
Credit Card 0%
Travel Date :
18-23 OCT
Price/pax :
36,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - ชัมบาล่า - เต้าเฉิงย่าติง : อุทยานภูเขาสี่ดุรณี - นั่งรถอุทยานชม หุบเขาซวงเฉียวโกว - หมู่บ้านเจี๋ยจี - วัดถ่ากง - วัดหลี่ถัง - อุทยานหย่าติง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เข้าที่พัก
 อุทยานภูเขาสี่ดุรณี - นั่งรถอุทยานชม หุบเขาซวงเฉียวโกว - เมืองตันปา
 หมู่บ้านเจี๋ยจี - ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ - วัดถ่ากง - เมืองซินตูเฉียว
 ซินตูเฉียว - วัดหลี่ถัง - ย่าติง
 อุทยานหย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน + รถแบตเตอรี่ / ไม่รวมขี่ม้า) - เต้าเฉิง
 บินภายในสู่เฉิงตู - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAB16-3U-CTU01A(3) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
0%
Credit Card 0%
Travel Date :
1-6 NOV
Price/pax :
35,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - ชัมบาล่า - เต้าเฉิงย่าติง : อุทยานภูเขาสี่ดุรณี - นั่งรถอุทยานชม หุบเขาซวงเฉียวโกว - หมู่บ้านเจี๋ยจี - วัดถ่ากง - วัดหลี่ถัง - อุทยานหย่าติง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เข้าที่พัก
 อุทยานภูเขาสี่ดุรณี - นั่งรถอุทยานชม หุบเขาซวงเฉียวโกว - เมืองตันปา
 หมู่บ้านเจี๋ยจี - ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ - วัดถ่ากง - เมืองซินตูเฉียว
 ซินตูเฉียว - วัดหลี่ถัง - ย่าติง
 อุทยานหย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน + รถแบตเตอรี่ / ไม่รวมขี่ม้า) - เต้าเฉิง
 บินภายในสู่เฉิงตู - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
การบินไทย

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAAX1-3U-TIBET001(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
18-27 OCT 19
Price/pax :
68,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - Chengdu - Tibet - สัมผัสหลังคาโลก และ Everest Base Camp : พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC) - วัดเซร่า - วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ นครลาซา - อิสระพักผ่อนในที่พัก
 Potala Palace - Norbulingka - Drepung Monastery - Ganden Podrang)
 ข้าม Khama La - Yamdruk Tso - Nazin Kang Sang - ข้าม Karo La Pass
 Gyantse Dzong - Gyantse Kumbum - เมืองชิงกัสเซ่ - Shalu Monastery - Tashilhunpo Monastery)
 Pang La pass - Rongbuk Monastery - Everest Base Camp (EBC)
 Rongbuk - Shigatse
 นครลาซา - Sera Monastery
 Jokang Monastery - Barkhor - นครลาซา - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
9
การบินไทย

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAAX1-3U-TIBET001(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
26JUL-4AUG 19
20-29 SEP 19
Price/pax :
71,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - Chengdu - Tibet - สัมผัสหลังคาโลก และ Everest Base Camp : พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC) - วัดเซร่า - วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ นครลาซา - อิสระพักผ่อนในที่พัก
 Potala Palace - Norbulingka - Drepung Monastery - Ganden Podrang)
 ข้าม Khama La - Yamdruk Tso - Nazin Kang Sang - ข้าม Karo La Pass
 Gyantse Dzong - Gyantse Kumbum - เมืองชิงกัสเซ่ - Shalu Monastery - Tashilhunpo Monastery)
 Pang La pass - Rongbuk Monastery - Everest Base Camp (EBC)
 Rongbuk - Shigatse
 นครลาซา - Sera Monastery
 Jokang Monastery - Barkhor - นครลาซา - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
10
การบินไทย

Chengdu / Jiu Zhai Gou Tour

Code : THAAI7-TG-CTU02 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
Travel Date :
28JUN-2JUL
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - ง้อไบ๊ - เมืองเล่อซาน - เฉียนเหว่ย : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) - นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - วัดเป้ากั๋ว - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง) - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่าสุดแซ่บ - อาหารสมุนไพร / พักโรงแรม 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 200 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองเฉินตู - ง้อไบ๊
 เขาง้อไบ๊ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) - นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - วัดเป้ากั๋ว - ทัวร์เสริม โชว์กังฟูง้อไบ้ และโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่มประมาณ 180 หยวน ต่อท่าน)
 เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เฉียนเหว่ย - นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก - เมืองเฉินตู
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)
 ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Chengdu / Jiu Zhai Gou tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP