Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อุซเบกิสถาน

1
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-KYRGYZSTAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-25 JUN
10-16 JUL
7-13 AUG
25SEP-1OCT
9-15 OCT
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - สำรวจคีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน - ตลาดออสห์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วัน รวม 40 USD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน --
2
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9-15 / 16-22 OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
3
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
22-28 MAY
5-11 / 19-25 JUN
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
4
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KC-CENTRAL-ASIA14D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 14 วัน 12 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25MAY-7JUN
21SEP-4OCT / 12-25 OCT 19
ราคา/ท่าน :
175,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
175,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/165,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท - หมู่บ้านเดอเวเซ - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - หอคอยบูรานา - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
5
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZR-HY-UZ7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
5-11 JUN
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - : จัตุรัสคัสตีอิหม่าม - ตลาดคอร์ซู - Tashkent Railway Station - นั่ง High Speed Train สู่เมืองซาร์มาคานต์ - จัตุรัสเรจีสถาน - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง - ซาห์ อิ ซินดา - หอดูดาวอูลุก เบค - Imam Al Bukhariy Memorial Complex - ชมสาธิตถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผา - โบโล เฮ้าส์ คอมเพล็กซ์ - ป้อมดิอาร์ค - ที่ฝังศพของ ซัสห์มา อายุบ - พระราชวังฤดูร้อนสิโตรา โมคิโคซ่า - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - ไลอับบี้ เฮ้าส์ - ช้อปปิ้ง Tagi Trading Domes - ชมด้านนอกหอ TV Tower - อนุสาวรีย์ความกล้าหาญ - จัตุรัส และ อนุสาวรีย์อาเมียร์ ตีมูร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสอิสภาพ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 56 USD หรือ 2,000 บาท ตลอดทริป --
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุซเบกิสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกันยายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนเมษายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP